Tietosuojaseloste

Tämä on Väinö Klemola Design:n (tmi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 31.07.2019. Viimeisin muutos selosteeseen on tehty 31.07.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Väinö Klemola Design
Haapaniemenkatu 21 A 10
70110 Kuopio

+358 50 368 5828
vaino(at)vainoklemola.fi

www.vainoklemola.fi
Y-tunnus: 2424172-2

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Väinö Klemola, vaino(at)vainoklemola.fi, 050-3685828

3. Rekisterin nimi
Väinö Klemola Design:n (tmi) asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Väinö Klemola Design kerää henkilötietoja asiakassuhteiden ylläpitoa varten. Kerään henkilötietoja lisäksi markkinoidakseni toimintaani eri sidosryhmilleni. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu, voimassa olevat sopimukset, lakisääteiset velvoitteet ja asiakkaan suostumus (esim. markkinointi).

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Rekisteri on pikemminkin yhteystietoluettelo kuin rekisteri. Tietoja säilytetään kuusi (6) vuotta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisterin tietoja säilytetään esim. internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Väinö Klemola Design huolehtii, että tallennettuja tietoja sekä esim. palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tässä Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Comments are closed.